Creació d’Empresa

LÍNIES DE FINANÇAMENT

DOCUMENT DESCARGABLE

Tipus d’empresa

Procés de creació d’una empresa

Llicències autonòmiques i municipals d’activitat

Regulació laboral

Contabilitat i Auditoria

Networking empresarial

EN VALÈNCIA

DOCUMENT DESCARGABLE

Interacció social
Negocis
Informació útil
Horaris d’obertura i festivitats

Ajuts i incentius

PER A EMPRESES
I PROFESSIONALS

DOCUMENT DESCARGABLE

A la inversió
A la I+D+i
A la formació
A la contratació
Línies de finançament
Ajuts municipals/autonòmic
s

Costos operatius

LICÈNCIES
D’ACTIVITAT

DOCUMENT DESCARGABLE

Costos laborals
Costos de serveis bàsic
s

Regulació Fiscal

LICÈNCIES
D’ACTIVITAT

DOCUMENT DESCARGABLE

Empreses
Professionals
Autònom
s

Estat legal
d’estrangers

DOCUMENT DESCARGABLE

Visats
Autoritzacions de treball
Autoritzacions de residència de llarga durada

Newsletter

'