Avís Legal

Condicions Generals d’Ús del Lloc Web

Finalitat del Lloc Web

1.Condicions d’Accés i Ús del Lloc Web

2.1. Accés i Ús del Lloc Web

2.2. Ús Autoritzat del Lloc Web i dels Continguts

2.3. 2.3. Introducció d’Enllaços

3.Àrea d’Accés Restringit

4.Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual

5.Ús de la Tecnologia Cookie

6.Exempció de Garanties i Responsabilitat

6.1. Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pel Funcionament del Lloc Web

6.2 Exclusió de Garanties i de Responsabilitat per l’Ús del Lloc Web

6.3. Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts

6.4 Exclusió de Garanties i de Responsabilitat en Relació amb els Enllaços

7.Accions en Cas d’Incompliment

8.Nul·litat Parcial

9.Llei Aplicable i Jurisdicció

Clàusula de Confidencialitat

Qualitat de la Informació

 

Condicions Generals d’Ús del Lloc Web

Les presents Condicions Generals regulen l’ús del Lloc Web d’Internet “www.investvlc.com” i “www.investinvlc.com” (el “Lloc Web”) que la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València (en endavant, denominat “Cambra València”) posa a disposició de l’usuari (l'”Usuari”). La utilització del Lloc Web suposa l’acceptació plena per part de l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web vigents en cada moment en què l’Usuari hi accedisca, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establides, no haurà d’utilitzar aquest Lloc Web. Cambra València es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web així com qualsevol altra condició general o particular, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resulten d’aplicació. A més a més, Cambra València es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Lloc Web en qualsevol moment.

1.Finalitat del Lloc Web

A través del Lloc Web, Cambra València facilita als Usuaris l’accés a diversos continguts, informació i dades (els “Continguts”) posats a disposició dels Usuaris per Cambra València o per tercers proveïdors de serveis i continguts. Cambra València es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació (incloent el “look-and-feel”), configuració i ubicació del Lloc Web, així com els Continguts i les condicions requerides per a utilitzar-los. Dins dels referits Continguts hi ha una àrea d’accés restringit a Usuaris que s’hagin registrat prèviament (els “Usuaris Registrats”), el qual accés i ús està subjecte a les condicions previstes en l’apartat 3 del present document.

2.Condicions d’Accés i Ús del Lloc Web

2.1 Accés i Ús del Lloc Web.

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del Lloc Web i/o dels Continguts inclosos en el mateix es realitza lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’accés al Lloc Web i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del Lloc Web i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris. Cambra València podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Lloc Web i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

2.2. Ús Autoritzat del Lloc Web i dels Continguts

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web i dels Continguts, d’acord amb la legislació aplicable, les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’Usuari haurà de s’abstenir de (i) fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels Continguts; (ii) accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés; (iii) utilitzar el Lloc Web i/o els Continguts amb fins o efectes il·lícits, contraris a l’establert en les presents Condicions Generals, a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, desactivar o sobrecarregar el Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi del Lloc Web; (iv) causar danys als sistemes físics o lògics de Cambra València, dels seus proveïdors o de tercers; (v) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de causar danys als sistemes físics o lògics de Cambra València, dels seus proveïdors o de tercers; (vi) intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Cambra València, proveïdors de tercers i altres usuaris; (vii) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això sigui legalment permès; (viii) suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de Cambra València o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui inserir-se als Continguts; (ix) obtenir i intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’empren habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o desactivació del Lloc Web i/o dels Continguts.

2.3. Introducció d’Enllaços.

Aquells Usuaris que desitgen establir un hipervincle, enllaç o link entre el seu lloc web i el Lloc Web (el “Link”) hauran de complir les següents obligacions: (i) el Link únicament permetrà l’accés al Lloc Web, però no podrà reproduir-lo de cap manera; (ii) no es crearà un frame ni un entorn de frontera sobre el Lloc Web; (iii) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web; (iv) no es declararà ni donarà a entendre que Cambra València ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferits o anunciats al lloc web on s’estableix el Link; (v) el lloc web on s’estableixi el Link no contingrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Cambra València i/o a tercers, sense la seva autorització; (vi) el lloc web on s’estableixi el Link no contingrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, o contraris a qualsevol dret de tercers. L’establiment del Link no suposa en cap cas l’existència de cap relació entre Cambra València i el propietari i/o operador del lloc web on s’estableixi, ni el coneixement, acceptació i/o aprovació per part de Cambra València dels seus continguts i/o serveis. Cambra València en cap cas no respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de la introducció de Links per part de tercers, ni dels continguts, informació i/o serveis oferits als llocs web on s’hagi establert el Link.

3.Àrea d’Accés Restringit

Per accedir i usar l’àrea d’accés restringit, els Usuaris hauran de registrar-se amb caràcter previ emplenant un formulari (el “Formulari de Registre”) que apareixerà en cada cas al Lloc Web. Cambra València es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol Usuari. Les dades introduïdes pels Usuaris en el Formulari de Registre hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment, i seran processades per Cambra València en la forma indicada en la política de protecció de dades personals. Un cop rebut el Formulari de Registre, Cambra València assignarà una clau personal exclusiva per a cada Usuari Registrat. Des d’aquell moment, l’Usuari Registrat podrà accedir a l’àrea d’accés restringit i usar els Continguts en la forma prevista en aquestes Condicions Generals d’Ús del Lloc Web.

Els Usuaris Registrats seran responsables en tot moment de la custòdia de la seva clau d’accés, assumint, per tant, qualsevol dany o perjudici que pugui derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels Continguts realitzat sota la clau d’un Usuari Registrat seran considerats realitzats per aquest Usuari Registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús. Els Usuaris Registrats podran modificar en qualsevol moment la seva clau exclusiva a través del propi lloc web de Cambra València. En cas d’oblit de la clau o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d’accés i/o utilització per part de tercers no autoritzats, els Usuaris Registrats hauran de comunicar-ho immediatament a Cambra València perquè aquesta procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa.

4.Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual

El Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els Continguts i/o qualsevol altre element inserit al Sitio Web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, “look-and-feel”, àudio i vídeo), pertanyen a Càmara València i/o a tercers. En cap cas l’accés al Sitio Web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Sitio Web no atorguen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Sitio Web i/o dels seus Continguts diferent dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa específicament atorgada per Càmara València o pel tercer titular dels drets afectats.

Càmara València autoritza els Usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els Continguts gratuïts i/o els elements inserits al Sitio Web; sempre que en tot cas s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol de copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets corresponents.

5.Ús de la Tecnologia Cookie

El Usuari reconeix i accepta que Càmara València podrà utilitzar cookies quan un Usuari navegui pel Sitio Web. El Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per Càmara València, sense que això afecti la possibilitat de l’Usuari d’accedir als Continguts que no requereixin identificació.

6. Exempció de Garanties i Responsabilitat

6.1. Exclusió de garanties i responsabilitats pel funcionament del lloc web.

Cámara Valencia no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Sitio Web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un enllaç. A més, Cámara Valencia no serà en cap cas responsable per qualsevol tipus de danys i perjudicis que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al Sitio Web o a aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un enllaç; (ii) la interrupció en el funcionament del Sitio Web, fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament; (iii) la manca d’adequació del Sitio Web per a les necessitats específiques dels Usuaris; i (iv) altres danys causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades aliens al control de Cámara Valencia.

Cámara Valencia utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que s’introdueixen en el Sitio Web amb l’objectiu de reduir el risc d’introducció de virus. No obstant això, Cámara Valencia no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el Sitio Web introduïts per tercers aliens a Cámara Valencia que puguin causar alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris, o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. Per tant, Cámara Valencia no serà en cap cas responsable per qualsevol tipus de danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus u altres elements que puguin causar alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Cámara Valencia adopta diverses mesures de protecció per protegir el Sitio Web i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, Cámara Valencia no pot garantir que tercers no autoritzats no puguin accedir al tipus d’ús que fa l’Usuari del Sitio Web ni a les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, Cámara Valencia no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

6.2 Exclusió de Garanties i de Responsabilitat per l’Ús del Lloc Web

Cámara Valencia no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris i/o tercers puguin fer del Sitio Web o dels Continguts, ni dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’aquest.

6.3 Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts

Càmara Valencia no edita els Continguts de tercers publicats al Sitio Web i, per tant, no garanteix ni es fa responsable de la legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests Continguts. Càmara Valencia no serà en cap cas responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui derivar-se de (i) la falta de legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers; (ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i el frau de les expectatives generades pels Continguts; (iii) les decisions o accions preses o evitades pel Usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els Continguts, incloent, sense limitació, la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.4 Exclusió de Garanties i de Responsabilitat en Relació amb els Enllaços

El Lloc Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. Càmara Valencia verifica el contingut existent en aquestes pàgines en el moment d’establir un enllaç cap a elles i ho fa en la creença de bona fe que aquests continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas Càmara Valencia es fa responsable, aprova ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol tipus de material existent en aquestes pàgines web, ni controla ni es fa responsable, aprova o fa propis les successives modificacions d’aquests materials. En cas que Càmara Valencia ho consideri oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, eliminarà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i/o lesionin els drets de tercers.

7.Accions en Cas d’Incompliment

Càmara Valencia es reserva el dret a exercir totes les accions disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Ús del Lloc Web per part d’un Usuari.

8.Nul·litat Parcial

La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran essent vinculants entre les parts. La renúncia per part de qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

9.Llei Aplicable i Jurisdicció

La prestació del servei del Sitio Web i les presents Condicions Generals d’Ús del Sitio Web es regeixen per la llei espanyola. En la mesura que la llei ho permeti, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre for que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s al procediment arbitral, d’acord amb el Reglament de la Cort d’Arbitratge de València instituïda en la Càmara de Comerç, Indústria i Navegació de València.

Qualitat de la Informació

Cámara Valencia desenvoluparà els esforços necessaris per evitar errors i, si escau, reparar-los o actualitzar-los a la major brevetat possible, però no pot garantir la seva inexistència ni que el contingut de la informació estigui permanentment actualitzat.

Cámara Valencia podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu portal o en la seva configuració o presentació.

Newsletter

'